介石遗余翁鞋歌以为谢

jiè shí yí yú wēng xié gē yǐ wèi xiè

shuāi nián zú fū lěng,
huǒ fǒu bù shǎo lí。
tóu wǒ shuāng qīng xié,
zhēn jī yún qiě zhì。
qióng rán shì yōu bù,
dǎo lv̌ bì yǎ dì。
chū hù fù rù mén,
pái huái gǎn jiā yí。
jiāng fēi shàng fāng xì,
piāo piāo yǒu xiān qì。
sùi wǎn dòng xíng sè,
yuǎn dào súi suǒ zhì。
nán běi qí lù duō,
zhān húi lái bù yì。
shù jiāng huáng shí shū,
bào jūn pǐ shàng yì。
Processed in 0.237073 Second , 34 querys.