蛇蟠石歌为濮乐閒司令作

shé pán shí gē wèi pú lè xián sī lìng zuò

wú wén wàn wù zhī jīng shàng fú wèi liè xīng,
tiān xīng zhī jīng duò dì huò wèi shí。
yì zāi cǐ shí sì shé pán,
qí gù yào fēi rén suǒ cè。
wǒ yí máng dàng chì dì zǐ,
pī jiàn zhuó dì bái shé sǐ。
lǎo yù yè kū tiān bù wén,
qún xiǎo lián quán huà wèi cǐ。
yòu yí yú gōng yí shān shí,
cǐ wù yù yǔ shān jù fēi。
cāng huáng bù jí shùi pí gǔ,
cāo shé zhī shén shǒu tuō qiǎn。
nián duō wù biàn xíng zhí zài,
qǐ yǒu dú xīn yóu wèi gǎi。
nì zhī fēi rán yì fēi bā,
xuě sè zhèng lèi qí zhōu huā。
cú lái xiǎo sōng yè rú fā,
yī lóng wǔ shé xiāng nǐu jié。
zhǐ chǐ cháng yí léi yǔ lái,
xún cháng pǒ nài bīng shuāng liè。
zùi lǐ zhǔ rén chū dé zhī,
jǔ bēi dàn qín yǒng xīn shī。
biàn néng yǎ bài yì bù sú,
wèi kě sùi xiào yuán zhāng chī。

黄玠的更多古诗

 • 《吴兴杂咏十六首 其十 清风楼》

  褰裳涉危楼,倚槛对雄州。山横太湖口,溪出少城头。

  阑干十二曲,清风如凉秋。

 • 《四时木犀歌》

  山有木兮木有犀,其花长秋何皑皑。灵芝三秀书上瑞,曾不及尔常芬菲。

  初疑师文叩弦发清商,无射应律变四时。又疑女夷司花窃天和,使尔枝格生妩媚。

  物生文拨真自异,天情岂得为尔私。蟾宫别种万万古,不与草木同凋萎。

  安得灵风锵然驾鸾翼,与尔上结青云知。

 • 《采枸杞子作茶饼子》

  流水河边见碧树,上有万颗珊瑚珠。此疑仙人不死药,黄鹄衔子来方壶。

  露犹未晞手自采,和以玉粉溲云腴。卧听松风响四壁,未老更读千车书。

Processed in 0.668200 Second , 37 querys.