与黄南窗陈直卿吴江长桥晚望

yǔ huáng nán chuāng chén zhí qīng wú jiāng cháng qiáo wǎn wàng

yǐ lán fēng luò wú jiāng mù,
dì chè tiān qīng bǎi chuān zhù。
fēi liáng qiān chǐ hóng yǐng chúi,
rén shēng nán běi duō qí lù。
gǔ lái wú yuè zhēng wèi jiā,
jù jiàn wèi zú qīng fū chà。
niǎo hùi bù kě tóng fù gùi,
fàn lǐ yì chéng fú hǎi chá。
wǔ hú shǔi luò sān jiāng kǒu,
xī shī què rù zhī yí shǒu。
wǒ yǒu cǐ zhì fēi cǐ shí,
qiě dùi cháng qiáo yī bēi jǐu。
shǐ yí cāng lóng shùi jí gǔ,
sān shí lìu lín cì dì tuō,
kě yù yǐn chuān chuān bù jié。
yòu sì míng yuè xiāng lí lián,
shàng xián xià xián kōng yǐng yuán,
xíng zhōu rú suō yuè xīn chuān。
xióng fán qiān yì lái fēi fàn,
rì kàn shǔi bīng jiào shǔi zhàn。
néng shī hū yì xiè xuán hūi,
jiě dào chéng jiāng jìng rú liàn。
Processed in 0.305161 Second , 37 querys.