拟送曹世长之官柳州赌博寨

nǐ sòng cáo shì cháng zhī guān lǐu zhōu dǔ bó zhài

jiāng jūn cáo bà yǒu lìng zǐ,
qū gān kúi wú rú běi rén。
cí qīn zài bài pěng huáng xí,
qù zuò lǐu zhōu yóu jiào chén。
gāo jiān yǐ chéng guān yì mǎ,
dùn zhì réng gěi gōng chú zhēn。
yǐn gōng zhī mín bǎi zhài liè,
kòng è jiào hǎi ān zhū yín。
fú bō gù shì yì jǐu chéng,
qǐ yǒu tóng zhù yóu lín xún。
qiě dāng yǒng niàn yì bō yì,
chí jǐu yī lèi luō chí shén。
gū yún dōng běi wàng xīn yuè,
shān chuān tiáo yáo lái kǔ xīn。
dàn shé fēng léi yǔ cì cì,
suǒ xiào wàn lǐ méi huā chūn。
guàng láng dà shù fěn zuò ěr,
yé zǐ jǐu shú gān ér chún。
shí xié měi yǔ huá sú yì,
shèn wù hóng shǒu xīng shé lín。
ài jūn mào sì lóu shī dé,
gù shì fāng kǒu yòu bó chún。
gǔ chēng róng róng duō hòu fú,
tuò miàn zì gān kě wù tián。

黄玠的更多古诗

 • 《吴兴杂咏十六首 其十 清风楼》

  褰裳涉危楼,倚槛对雄州。山横太湖口,溪出少城头。

  阑干十二曲,清风如凉秋。

 • 《四时木犀歌》

  山有木兮木有犀,其花长秋何皑皑。灵芝三秀书上瑞,曾不及尔常芬菲。

  初疑师文叩弦发清商,无射应律变四时。又疑女夷司花窃天和,使尔枝格生妩媚。

  物生文拨真自异,天情岂得为尔私。蟾宫别种万万古,不与草木同凋萎。

  安得灵风锵然驾鸾翼,与尔上结青云知。

 • 《采枸杞子作茶饼子》

  流水河边见碧树,上有万颗珊瑚珠。此疑仙人不死药,黄鹄衔子来方壶。

  露犹未晞手自采,和以玉粉溲云腴。卧听松风响四壁,未老更读千车书。

Processed in 0.354967 Second , 37 querys.