黄一峰莫莫斋

huáng yī fēng mò mò zhāi

mò mò zhòng mò mò,
chē lún shēng sì jiǎo。
qí lù mǎn tiān yá,
gūi rén yǐ lín hè。
ruò huá néng zhào yè,
míng cǎo zhī hé shuò。
wù yǒu xìu ér líng,
wéi wú gùi chún pò。
Processed in 0.283722 Second , 37 querys.