弟玮来奔父丧写忧四首 其二

dì wěi lái bēn fù sāng xiě yōu sì shǒu qí èr

xī zhě mǔ jiào ér,
guò yú wǒ yán jūn。
zhì jīn qīng yè zhōng,
mèng xiǎng jiàn láo qín。
shēn ēn jǐu wèi bào,
bái fā fēn rú yún。
yáng míng bù jí xiǎn,
tòng hèn sī yí xùn。
Processed in 0.249142 Second , 34 querys.