弟玮来奔父丧写忧四首 其四

dì wěi lái bēn fù sāng xiě yōu sì shǒu qí sì

qù nián bèi qún tōu,
zhōng sùi bù dé níng。
qì jīn jì xiǎo kāng,
dà yōu zhòng xiāng réng。
jí lí bù kě jù,
tú liǎo bù kě rú。
zī shì wèi yì le,
xīng āi yù shúi yǔ。
Processed in 0.288291 Second , 37 querys.