赋竹居 其二

fù zhú jū qí èr

cán qí jǐu wèi shōu,
zhú liáng chéng xiǎo zuò。
qiáo sū lěng bù cuàn,
suǒ shè wéi guā luǒ。
fēng chūi bì yún dòng,
shí yǒu cāng xuě duò。
yān zhī rén jiān shì,
chì rì rú jiāo huǒ。
Processed in 0.263793 Second , 37 querys.