赋竹居 其三

fù zhú jū qí sān

yuǎn guò yōu rén jū,
zhī qióng lì liáng jǐu。
zhú yǐng luò qīu bō,
zhào miàn lv̀ yú jǐu。
sú shì bù bì lái,
jī chǐ cāng tái hòu。
àn tóu èr wáng shū,
miào bù shù yán lǐu。
Processed in 0.290918 Second , 37 querys.