寄陈守中

jì chén shǒu zhōng

diāo diāo shuāng xià zhī,
xiè xiè fēng zhōng yè。
tiáo tiáo liáng yè shēn,
huǎng huǎng jiā mèng jiē。
yǎ huái dōng lǐ jūn,
qīng xīn jìn xuán yè。
lóu jū sì xiān rén,
xiāo yáo yuǎn xiāo zá。
tiān chén bù kě pān,
hǎi shǔi bù kě shè。
wú dú zǒu chén jiān,
fēng yǔ shū yī qiè。
shǒu bǎ chāng yáng gēn,
shúi néng biàn shuāi sà。
xiāng yě jī rì lái,
kàn huā yǐn bēi kè。
Processed in 0.323465 Second , 37 querys.