赠沈梅隐

zèng shěn méi yǐn

yù héng zhǐ yōu shuò,
shān chuān fāng hé yīn。
wàn mù jǐn diāo tuō,
yī dé mèn tiān xīn。
shú lìng dé qì xiān,
gū huā yào yáng lín。
cǐ yì shì zhě xī,
wèi yì dàn wú qín。
Processed in 0.545250 Second , 34 querys.