送礼绝学上人还下渚 其二

sòng lǐ jué xué shàng rén huán xià zhǔ qí èr

luò yè fēi qīng shuāng,
cháng biāo bó lín yuè。
qīng shān pín mèng gūi,
yè bàn gū zhōu fā。
níng wú jīn cuò dāo,
hū jǐu yǔ jūn bié。
xū lái yǔ cōng cōng,
jìng qù xīn jié jié。
qīng xī jīn yè hán,
méi huā mǎn péng xuě。
xiāng sī qū wèi zhōng,
dòng qín xián yù zhé。
Processed in 0.271545 Second , 37 querys.