送胡伯衡归庆元

sòng hú bó héng gūi qìng yuán

zhāo kàn jiāng shǔi píng,
mù kàn jiāng shǔi qīng。
jiāng shǔi zhāo mù líu,
yóu zǐ dōng xī xíng。
yǔ zǐ tóng zì chū,
xiāng yī zài piāo líng。
jūn gūi shì bù fù,
wǒ xíng nǎi qióng qióng。
shàng yǒu bái fā qīn,
xià yǒu huáng wěn yīng。
chén cān lèi bǎi zhǐ,
rì shí jī wú yíng。
fēng shuāng suǒ yǎn bó,
yōu huàn kuàng mǐ níng。
jìu xué xuán fèi yí,
qǐ zú xī shì róng。
mǎi tián lín qīng líu,
zhú shì yī jìn jiōng。
rào yuán shí guǒ shū,
qīn qī yǒu hé bìng。
cǐ lè hé qú yāng,
cǐ zhì zhōng mò chéng。
wù wèi kǔ bēi gē,
bēi gē chuàng rén qíng。
jiān nán wàng gǔ ròu,
sùi yuè rú bēn xīng。
yōu yōu nán qù yún,
qí zhǒng huái xiān yíng。

黄玠的更多古诗

 • 《吴兴杂咏十六首 其十 清风楼》

  褰裳涉危楼,倚槛对雄州。山横太湖口,溪出少城头。

  阑干十二曲,清风如凉秋。

 • 《四时木犀歌》

  山有木兮木有犀,其花长秋何皑皑。灵芝三秀书上瑞,曾不及尔常芬菲。

  初疑师文叩弦发清商,无射应律变四时。又疑女夷司花窃天和,使尔枝格生妩媚。

  物生文拨真自异,天情岂得为尔私。蟾宫别种万万古,不与草木同凋萎。

  安得灵风锵然驾鸾翼,与尔上结青云知。

 • 《采枸杞子作茶饼子》

  流水河边见碧树,上有万颗珊瑚珠。此疑仙人不死药,黄鹄衔子来方壶。

  露犹未晞手自采,和以玉粉溲云腴。卧听松风响四壁,未老更读千车书。

Processed in 0.594902 Second , 37 querys.