吴友之得男

wú yǒu zhī dé nán

lǐ quán fēi wú yuán,
zhī cǎo fēi wú gēn。
nǎi wēng shù yīn dé,
lìng zǐ shēng gāo mén。
rǔ jīn wèi rén fù,
rǔ yì yǒu fù cún。
rǔ néng niàn rǔ fù,
rǔ zǐ fù rǔ sūn。
Processed in 0.306239 Second , 37 querys.