赵初心坐中赠中上人一元

zhào chū xīn zuò zhōng zèng zhōng shàng rén yī yuán

qiāo bīng zuò yàn shǔi,
tí shī yì hé jí。
shān sēng jí yù qù,
tóng zǐ tíng xià lì。
wèn xùn qián cūn méi,
yóu dài xuě huā shī。
xī bié kōng chóu chú,
zhé zèng bù kě jí。
Processed in 0.312795 Second , 37 querys.