顾德玉万竹轩 其二

gù dé yù wàn zhú xuān qí èr

bì jiān zōng máo fú,
chuāng xià qī fěi jī。
yī chén fēi bù lái,
zhú sè jìng yú shǔi。
bīn tùi rì gèng cháng,
qīng fēng yì shí zhì。
lán tíng xīu xì cí,
yìng huáng lín chóng zhǐ。
Processed in 0.292307 Second , 37 querys.