顾德玉万竹轩 其三

gù dé yù wàn zhú xuān qí sān

bái rì hé cù cù,
qīu dēng dòng huá wū。
suǒ sī hào wú duān,
kāi xuān zuò yōu dú。
liáng yuè chū dōng yíng,
qín shēng gé shēn zhú。
yù wèn dàn zhě shúi,
tóng zǐ shùi zhèng shú。
Processed in 0.268305 Second , 37 querys.