顾德玉万竹轩 其四

gù dé yù wàn zhú xuān qí sì

jiāng wǎn xuě chū jí,
cùi zhú shēng shān shān。
xiǎo chāo dāng nán róng,
fēi wǔ wàn yù luán。
ài cǐ bù néng qù,
qǐ zhī shuāng mèi hán。
yù zhāo dān yuān zǐ,
xiě zuò tú cù kàn。
Processed in 0.236243 Second , 34 querys.