自怡斋

zì yí zhāi

yàn yàn qīu rì jīng,
yǐ lán yú lè shí。
yún yān shēng yuǎn sī,
shǔi mù hán qīng hūi。
tián fù kěn jiàn yāo,
jiā ér kě yán shī。
rú sī yì yún zú,
yōu piān dé zì yí。
Processed in 0.287533 Second , 37 querys.