写愁似胡伯亮 其二

xiě chóu sì hú bó liàng qí èr

wù wù jī zài qī,
zhùi zhùi hú shè shǔi。
chù shēn bǎi bù kě,
zài shì yī hé lèi。
píng shēng jié fā qī,
jí shì fāng wèi zhǐ。
zhī líng lóng zhōng wù,
qīng dǎo yǐ lv̌ shì。
wú níng zuò yín fū,
ér nv̌ yù hé shì。
gěng yān bù dé yán,
cán zhú xuàn fēng lèi。
Processed in 0.238392 Second , 34 querys.