大宅行

dà zhái xíng

dà zhái hé qú qú,
xī shí liáng yàn tóng。
dāng hù chúi bì lǐu,
jiā dào zhǒng qīng tóng。
céng xuān bù jiàn rì,
gāo tái huán bì fēng。
yuān yāng shà huá zhǎo,
yīng wǔ yǔ diāo lóng。
shāng xīn yù hú quē,
guò yǎn jīn gǔ kōng。
mí wú yuàn chūn lv̀,
shùn huá bēi xī hóng。
shuāi cǎo yāng jiāng shí,
hán yǔ qì gù cóng。
rén shēng yì qì dé,
chóu chàng nán zài páng。
Processed in 0.334362 Second , 34 querys.