送训道村上人游浙东

sòng xùn dào cūn shàng rén yóu zhè dōng

máng xié jiàn rú mǎ,
bié wǒ xiàng jiāng dōng。
yǐ guò yún mén fàn,
huán wén xuě dòu zhōng。
qīng shān rù yōu xiá,
bì hǎi fú kōng méng。
yáng fān jí bǐ àn,
gèng yǒu fàn wáng gōng。
Processed in 0.298364 Second , 37 querys.