听周子固琴

tīng zhōu zǐ gù qín

zhōu láng miào yīn jiě,
lú zǐ guāng shè rén。
shān shǔi yǒu yǎ qū,
hūi yīn dé qí niǎo。
shén xián yìng jiē xiá,
qì hé jié diào yún。
yú niǎo yì fēi yuè,
yún fēng hū lún qūn。
lìng wǒ bù néng qù,
yǒng huái yuàn xiāng qīn。
Processed in 0.277077 Second , 37 querys.