大雪有怀北中亲友

dà xuě yǒu huái běi zhōng qīn yǒu

nán zhōu sān rì xuě,
duò dì wèi jiān bīng。
niàn wǒ gǔ ròu qīn,
shù shū xiàng yōu bìng。
mǎ hán chē zhé zhóu,
sùi wǎn bù dé níng。
yǎng guān fú yún chí,
miǎn yān jì shēn qíng。
Processed in 0.291703 Second , 37 querys.