题李紫筼墨本竹枝

tí lǐ zǐ yún mò běn zhú zhī

zhèng gǔ ài yín shī,
yè wén yán zhú zhé。
zhì jīn shí shàng yǐng,
yóu dài shān zhōng xuě。
kè diāo miào rù shén,
yú qíng jì fú piě。
yǒng huái zhēn bái jūn,
zhōng shēn wéi sù jié。
Processed in 0.446832 Second , 34 querys.