赠祷旱彭生黄仲珍家僮也

zèng dǎo hàn péng shēng huáng zhòng zhēn jiā tóng yě

hàn bá rěn wèi nvè,
cí lóng bài líng xīng。
láng qiāng zuò yǔ bù,
fú shè yǒu yī píng。
shén guān yǔ gǔi lì,
huò huò jiàn shǐ lìng。
léi cóng jī shàng qǐ,
yún zhú jiàn kǒu shēng。
yī yǔ pāng ruò zhù,
duō jià bó yǐ xīng。
zì bǐ yuán qì shén,
hùi dá rú xiǎng yìng。
Processed in 0.445046 Second , 37 querys.