水枕

shǔi zhěn

shǔi zhěn yī dú mián,
liáng bō dàng róu lǔ。
yǎng guān tiān yǔ gāo,
mò mò xīn zì yǔ。
qīng yún bù bì rì,
zhuó yún nǎi duō yǔ。
zào wù běn wú wèi,
yī qì yì xiāo jù。
Processed in 0.269011 Second , 37 querys.