石塘观鱼似谢伯昭伯礼

shí táng guān yú sì xiè bó zhāo bó lǐ

cáo cáo bīng jiá chuān,
hùi hùi yú zài lín。
qián táo yù wú suǒ,
yú gǔ lái chuǎng chuǎng。
lín qí jiàn cù pò,
shǒu wěi xiāng jiè zhěn。
yuán qióng bù zé mù,
lù sǐ bù zé yīn。
ěr yú zì yǒu shén,
hú bù yóu guǎng shēn。
Processed in 0.449396 Second , 34 querys.