琴士王彦辅

qín shì wáng yàn fǔ

bā yīn gè shū qì,
kě gùi zài sī shǔ。
xián gē jiē yǎ diào,
qīng miào tè yú mù。
sī rén jǐu yǐ shì,
chàng yǒng bù kě xù。
sì wén hàn zhōng yè,
yóu chuán lù míng qū。
jìu pǔ jīn jǐn fēi,
xū shēng yǐ xiāng zhú。
pí pá mǎ shàng tí,
kōng hóu shǔi zhōng kū。
chí zhāng yì suǒ yí,
xián gāo āi xiǎng cù。
shù zǐ yī xǐ zhī,
gāo dàn jì yí zhú。
Processed in 0.295040 Second , 37 querys.