陈允斋楼居扁曰可以

chén yǔn zhāi lóu jū biǎn yuē kě yǐ

dà lóu gāo bǎi chǐ,
qīng hóng bàn kōng qǐ。
xiǎo lóu èr zhàng yú,
shì shì yì kě yǐ。
shí jié hùi qīn yīn,
fú là gōng jì sì。
zuǒ fāng zhì zhù yòu,
qián liè kǎo tú shǐ。
lǎn guān yún shǔi kuān,
wán yuè fēng rì měi。
líng lóng huō sì chuāng,
wú xīn zhèng rú cǐ。
Processed in 0.277325 Second , 34 querys.