吴莹之小像

wú yíng zhī xiǎo xiàng

gǔ sūi qīng ér bù kū,
mào sūi fēng ér bù yú。
yǒu tián yǔ lú,
sòng shī dú shū,
xún xún hū měi qiě dū。
Processed in 0.452364 Second , 37 querys.