碧澜侍儿曲

bì lán shì ér qū

gǎn zhī yǐ chéng gǎn bì shēn,
yìng zhī yǐ zhēn yìng bì jié。
zhēn chéng yī hé liǎng fú lí,
tīng wǒ cháng gē bì lán qiè。
bì lán yì shì zhū wáng sūn,
shì shū shì yì lǎo qiě pín。
shǎo líng shàng ài yàn yù nuǎn,
kuàng shì dāng shí zhēn gùi rén。
chūn yī diǎn jǐn chūn hán qiào,
èr qiè zhū yán zhèng shū hǎo。
rěn jiāng luō dài chāi tóng xīn,
ào hèn fú shēng tóu bái zǎo。
zhū diàn cùi yè xìng jǐn cún,
cǐ shí yóu jí jià fū jūn。
shí èr lóu tóu yàn zǐ qù,
hūi shǒu bù yòng líu xiān qún。
qù qiè xiāng bēi liǎng xiāng yuē,
jì qù yóu fán sòng yáo zhuó。
zhǔ jūn jù rěn fù qì zhī,
jiàn cǐ fān lìng qíng xù è。
yī xīn zhuān,
tiān dé zhī,
rěn zhù zhǔ yī huán shì shúi。
sùi xié qīn pú yǔ jù lái,
hòu jūn sǐ zhě dāng wèi ní。
bì lán táng xià shuāng xī shǔi,
shǐ kè wǎng lái qǐ zhī cǐ。
bù yuàn xīn huān liàn jìu ēn,
qiān wàn rén zhōng liǎng rén ěr。

黄玠的更多古诗

 • 《吴兴杂咏十六首 其十 清风楼》

  褰裳涉危楼,倚槛对雄州。山横太湖口,溪出少城头。

  阑干十二曲,清风如凉秋。

 • 《四时木犀歌》

  山有木兮木有犀,其花长秋何皑皑。灵芝三秀书上瑞,曾不及尔常芬菲。

  初疑师文叩弦发清商,无射应律变四时。又疑女夷司花窃天和,使尔枝格生妩媚。

  物生文拨真自异,天情岂得为尔私。蟾宫别种万万古,不与草木同凋萎。

  安得灵风锵然驾鸾翼,与尔上结青云知。

 • 《采枸杞子作茶饼子》

  流水河边见碧树,上有万颗珊瑚珠。此疑仙人不死药,黄鹄衔子来方壶。

  露犹未晞手自采,和以玉粉溲云腴。卧听松风响四壁,未老更读千车书。

Processed in 0.951557 Second , 37 querys.