海水竭

hǎi shǔi jié

hǎi shǔi jié,
hǎi rén áo bō lèi chéng xiě。
lǔ huā níng bái xuě bù rú,
gāo lǐn lù jī wàn yǒu yú。
zhēng shāng bù xíng què fǎ huài,
shǐ zhě fēn sī lái qù mài。
nóng jiā shí xián kǔ bù duō,
yán hū yán hū nài ěr hé。
Processed in 0.316950 Second , 37 querys.