诚上人道元树石

chéng shàng rén dào yuán shù shí

jiāng fēng chūi shù yè jǐn tuō,
jiāo zhī xiāng chán luàn rú jié。
zhù jié kè lù kúi yī zú,
shuāng xuě jī nián dòng bù zhé。
zuó yè shā tóu qīu shǔi shēng,
nù tuān hóng shí yǔ chéng zhēng。
kǒng wèi fú chá zhú hǎi kè,
bù jiàn tǔ yáng chéng mù jīng。
Processed in 0.402425 Second , 34 querys.