衍师道原双松图

yǎn shī dào yuán shuāng sōng tú

xiǎo shí rú quán dà rú yǐng,
shí shàng tíng tíng sōng shù bìng。
shúi cóng shān yīn dé chóng zhǐ,
huàn yào háo duān gǔ shuāng yǐng。
fēng léi tài gǔ jiàn zhí lì,
bīng xuě píng shēng guàn qī lěng。
xià yǒu fú líng qiān sùi gēn,
kě wèi rén jiān zhù líu jǐng。
Processed in 0.245700 Second , 34 querys.