日出柳树东哀刘先生也先生字环翁登进士第授建德录事卒于都下

rì chū lǐu shù dōng āi líu xiān shēng yě xiān shēng zì huán wēng dēng jìn shì dì shòu jiàn dé lù shì zú yú dū xià

rì chū lǐu shù dōng,
rì méi lǐu shù xī。
zhāo zhāo mù mù chū fù méi,
lǐu yè huáng luò bàn wèi ní。
yù huá xiān rén jià lìu chī,
jí ruò nǔ shǐ shúi néng qí。
kuā fù zhú zhī dào hè sǐ,
kǔi bù wàn lǐ shēng jí lí。
qiān zài tóng yī zhāo,
bái fā rú shuāng tí。
nài hé xìng mìng bù zì lǐ,
zhǐ sī qí mǎ tīng zhāo jī。
Processed in 0.315116 Second , 37 querys.