送松江杨知府

sòng sōng jiāng yáng zhī fǔ

hǎi shàng yǒu mǎ níng ruò áo,
yáng hóu dé zhī kūi zuò yáo。
cāng zhōng yǒu shǔ dà rú hǔ,
yáng hóu dé zhī kū zuò fǔ。
jiē jiē yáng hóu kǒng jié qiě wǔ jì,
kuān yǐ měng yuán dé wǒ suǒ。
fēng yǔ xī,
hǎi shǔi níng,
zāi hài mǐ,
nián gǔ dēng,
wǔ shì bìng jǔ zhèng yǒu shēng。
gē yáo mǎn lù láo jī chéng,
lián zhōu bǐ yì lì lì xiāng zhī míng。
fù mǔ zhī xīn rén jiē yǒu zhī,
gōng dú néng。
Processed in 0.306966 Second , 37 querys.