郭索行

guō suǒ xíng

qīng dāo cì zhuō yú huǒ hóng,
yè zhuō míng yuè jù xiè gōng。
yǒu wù guō suǒ shé zhān xué,
gǔ chēng bài gǔ nǎi jiè chóng。
héng xíng qǐ yù biàn tiān xià,
léi gōng zài shàng shēng lóng lóng。
pá shā lìu gùi xīn shàn zào,
shī jiǎo yǐ duò gōu lù zhōng。
liǎng áo wēi shēng kě jiàn jǐu,
kōng kuāng níng lùn cán jī gōng。
zhāng hàn jí shàng hè xún zhōu,
néng bù wèi ěr sī jiāng dōng。
chún cài wèi gēng lú zuò kuài,
fēng wèi shì cǐ jiāng wú tóng。
xū xún xuán zhēn xiè shè zǐ,
gèng xù xiè zhì rú gūi méng。
Processed in 0.264186 Second , 34 querys.