阿剌吉

ā là jí

ā là jí,
jǐu zhī yīng,
qīng rú jǐng quán huā,
bái yú hán lù jiāng。
yī zhuó lóng hú shēng cì máng。
zài zhuó gān shèn yóu wò tāng。
sān zhuó diān dǎo xiāng fú jiāng。
shēn rú hù hú shǔi zhōng yāng。
tiān dì rì yuè wèi bēn máng。
jīng sù bù jiě dà cāng huáng。
ā là jí,
hé kě dāng。
Processed in 0.341539 Second , 37 querys.