吴仲圭画松

wú zhòng gūi huà sōng

yǐ ěr wèi yíng,
qí zhí bù kě yǐ zhōng shéng。
yǐ ěr wèi lv̌,
qí qū bù kě yǐ zhōng jǔ。
yī qīu yī hè,
duō lì nián suǒ。
bái cūi xǐu gǔ,
tài yīn léi yǔ。
Processed in 0.473417 Second , 34 querys.