纪梦哀容斋陈君也

jì mèng āi róng zhāi chén jūn yě

zuó yè mèng zhōng féng gù rén,
huá wū liáng tiān zhèng xiāo sǎ。
yín yīng měi jǐu diāo yù shāng,
yì yǒu zūn qián chàng gē zhě。
yú huān wèi jǐn hū liáng wù,
sù sù hán huā luò dēng xiè。
rěn jiāng jīn mèng mèng xī mèng,
mèng qù chóu lái lèi yíng bǎ。
xī yuán gōng zǐ duō yǎ huái,
sǐ gǔ qī liáng zài zhōng yě。
dāng shí kǔ ài zhūi záo shēng,
qǐ sī cǐ rì wú yí wǎ。
gǔ lái fēng jiā wú hǎo ér,
jīng jí tóng tuó qīu lù xià。
cǎo jiān wēng zhòng bù jiě yǔ,
yān yòng gǔi zōu qiān gǔi mǎ。
Processed in 0.264917 Second , 34 querys.