过无锡呈五十三舅

guò wú xí chéng wǔ shí sān jìu

xiǎo fā chéng jiāng chūn shǔi lv̀,
cì gāo yè xià liáng xī sù。
lǎo zhě jīn nián lìu shí sān,
xìu méi shuāng xuě yán rú yù。
dà láng xié cè qīng niǎo shì,
xiǎo láng xún xún shì jīn pú。
jìu zhōng zhōng láng jué xìu shū,
dān shū dòng shì qiān guò dú。
yī mén chuán gōng fù chuán xiào,
rú cǐ qióng è xīn yì zú。
jìu shēng qíng ài jǐu gèng qīn,
jìng xī hán dēng gòng huá wū。
huàn nú hū jǐu chū yáng yān,
zhòng shuō shēng yá luàn xīn qū。

黄玠的更多古诗

 • 《吴兴杂咏十六首 其十 清风楼》

  褰裳涉危楼,倚槛对雄州。山横太湖口,溪出少城头。

  阑干十二曲,清风如凉秋。

 • 《四时木犀歌》

  山有木兮木有犀,其花长秋何皑皑。灵芝三秀书上瑞,曾不及尔常芬菲。

  初疑师文叩弦发清商,无射应律变四时。又疑女夷司花窃天和,使尔枝格生妩媚。

  物生文拨真自异,天情岂得为尔私。蟾宫别种万万古,不与草木同凋萎。

  安得灵风锵然驾鸾翼,与尔上结青云知。

 • 《采枸杞子作茶饼子》

  流水河边见碧树,上有万颗珊瑚珠。此疑仙人不死药,黄鹄衔子来方壶。

  露犹未晞手自采,和以玉粉溲云腴。卧听松风响四壁,未老更读千车书。

Processed in 0.430727 Second , 37 querys.