故建昌州判岳德敏哀辞

gù jiàn chāng zhōu pàn yuè dé mǐn āi cí

juàn bì shān zhī yōu qī xī,
jià wú zhōu yǐ chuán mài。
shēng qí táng bù jiàn qí rén xī,
fǔ yí gū yǐ zēng kǎi。
lǎn fāng sùi qí yóu wèi ài xī,
hé jiā mù zhī xiān cùi。
jiē fú shēng zhī xì hū xī,
ruò bēn mǎ zhī lì kuài。
shè zhāo xī zhī mào dàn xī,
jí yǒng xī zhī mèi mèi。
sān xīng yǎn qí xī méi xī,
gū cān héng qí shúi dài。
huái guǎn gǔ yú chóu nǎng xī,
chén lì zī qí sān hài。
gǎn yú qíng zhī bù néng wàng xī,
dào liáng hùi zhī mò zài。
diào míng yuè yú zhōng jiōng xī,
lì shāng jǐu yǐ zài bài。
zá jiāo lán yǐ wèi zhāng xī,
yòu jiàn zhī yǐ fāng chǎi。
zhāo yóu hún yú è zhī zhǔ xī,
mò jiāo lóng zhī wèi hài。
hú shǒu qīu qí yì yǐ xī,
qiāng sūi sǐ ér fú hǔi。

黄玠的更多古诗

 • 《吴兴杂咏十六首 其十 清风楼》

  褰裳涉危楼,倚槛对雄州。山横太湖口,溪出少城头。

  阑干十二曲,清风如凉秋。

 • 《四时木犀歌》

  山有木兮木有犀,其花长秋何皑皑。灵芝三秀书上瑞,曾不及尔常芬菲。

  初疑师文叩弦发清商,无射应律变四时。又疑女夷司花窃天和,使尔枝格生妩媚。

  物生文拨真自异,天情岂得为尔私。蟾宫别种万万古,不与草木同凋萎。

  安得灵风锵然驾鸾翼,与尔上结青云知。

 • 《采枸杞子作茶饼子》

  流水河边见碧树,上有万颗珊瑚珠。此疑仙人不死药,黄鹄衔子来方壶。

  露犹未晞手自采,和以玉粉溲云腴。卧听松风响四壁,未老更读千车书。

Processed in 0.365657 Second , 37 querys.