送韩与玉入京求其师张仲举先生

sòng hán yǔ yù rù jīng qíu qí shī zhāng zhòng jǔ xiān shēng

jūn jiā xiōng dì sēn qún yù,
shù jiān bā hán réng liǎng zhī。
fù yǒu yī rén gèng cái mǐn,
jiāng wǎng jīng yù qíu qí shī。
qí shī wèi shúi zǐ zhāng shì,
qū hái měi zhǔn xìu qiě qí。
jī qī áng áng lì gū hè,
yǔ yì yǐ sùi chōng tiān fēi。
xī nián zhù jiào guó zǐ xué,
héng jīng qì duó qiān gāo bǐ。
qǐng rì huán dāng dà shù zuò,
bìng lù sān shǐ zhūi qián hūi。
shǐ zhě páng sōu yì shū chū,
tiān xià xué shì lái wěi shé。
chūn qīu yòng lì rú yòng lv̀,
yóu xià yóu jiāng zàn yī cí。
zhí shū wú kùi dǒng hú bǐ,
shàng yǔ rì yuè zhēng guāng hūi。
zǐ jīn xíng yǐ kuài xiān dǔ,
shè yuè dìng yǒu xīn wén zhī。
chì huá zhī jū bù shòu biān,
gù yǐng dú lì cháng míng bēi。
jīng tú jǐu gǔi qí gǔ jiàn,
qú rěn jú cù yán chē wèi。
zhī yí cí mǔ shǒu zhōng xiàn,
mì féng zhèng kǒng chí chí gūi。
wén zhāng yǒu shén guó yǒu zào,
zèng zǐ tuō yǐng shuāng máo zhūi。
hǎo yīn zǎo jì nán lái yàn,
wú shǐ zī chén wū sù yī。
méi huā hòu yè qín qū kǔ,
mǎn tiān míng yuè zhào xiāng sī。

黄玠的更多古诗

 • 《吴兴杂咏十六首 其十 清风楼》

  褰裳涉危楼,倚槛对雄州。山横太湖口,溪出少城头。

  阑干十二曲,清风如凉秋。

 • 《四时木犀歌》

  山有木兮木有犀,其花长秋何皑皑。灵芝三秀书上瑞,曾不及尔常芬菲。

  初疑师文叩弦发清商,无射应律变四时。又疑女夷司花窃天和,使尔枝格生妩媚。

  物生文拨真自异,天情岂得为尔私。蟾宫别种万万古,不与草木同凋萎。

  安得灵风锵然驾鸾翼,与尔上结青云知。

 • 《采枸杞子作茶饼子》

  流水河边见碧树,上有万颗珊瑚珠。此疑仙人不死药,黄鹄衔子来方壶。

  露犹未晞手自采,和以玉粉溲云腴。卧听松风响四壁,未老更读千车书。

Processed in 0.602773 Second , 37 querys.