山水小景四幅 其四

shān shǔi xiǎo jǐng sì fú qí sì

shān zhī āo xī shǔi zhī hùi,
shā léng léng xī shí lèi lèi。
yǒu měi yī rén xī rú bǐ lán chǎi,
sī zhī bù lái xī shǐ wǒ xīn mèi。
Processed in 0.272677 Second , 37 querys.