赠制笔沈生

zèng zhì bǐ shěn shēng

yuè zhōng xiān rén bái tù gōng,
gǎo yī piān rán chéng yù hóng。
yí wǒ lì qì wǔ sè guāng,
jiāng shǐ zòu fù péng lái gōng。
jiāng yān lǎo qù cái sī liè,
yè láng gūi lái yì huá fā。
yuàn qǐ yáo chí bù sǐ fāng,
xū dé xuán shuāng hé zǐ xuě。
bō zhuó kòu mén qīu mèng húi,
yǒu kè zhēn wèi huáng xiāng lái。
zuò zhōng dùn jiàn liǎng máo yǐng,
tuō mào lù dǐng měi qiě shì。
jūn bù wén shuò tǔ gùi rén zhí hù sī dùi shì,
cāng zú mò wán mó dùn bí。
hé céng wàng jiàn jùn yǔ nóu,
mǎ shàng lǐu tiáo néng zuò zì。
hòu lái xuě ān sōng xuě jù shàn shū,
shǐ ài dū rén zhāng shēng huáng shǔ xū。
ān zhī shěn láng wǎn chū bǐ gèng hǎo,
yóu jí guǎn gé gōng ōu yú。
bá qí qǔ jùn fēng è jiàn,
shuāng tù jiàn sì shēng yú tù。
yòng zhī bù chì zhàng shǒu zhuā,
diān dǎo zòng héng súi suǒ rú。

黄玠的更多古诗

 • 《吴兴杂咏十六首 其十 清风楼》

  褰裳涉危楼,倚槛对雄州。山横太湖口,溪出少城头。

  阑干十二曲,清风如凉秋。

 • 《四时木犀歌》

  山有木兮木有犀,其花长秋何皑皑。灵芝三秀书上瑞,曾不及尔常芬菲。

  初疑师文叩弦发清商,无射应律变四时。又疑女夷司花窃天和,使尔枝格生妩媚。

  物生文拨真自异,天情岂得为尔私。蟾宫别种万万古,不与草木同凋萎。

  安得灵风锵然驾鸾翼,与尔上结青云知。

 • 《采枸杞子作茶饼子》

  流水河边见碧树,上有万颗珊瑚珠。此疑仙人不死药,黄鹄衔子来方壶。

  露犹未晞手自采,和以玉粉溲云腴。卧听松风响四壁,未老更读千车书。

Processed in 0.598483 Second , 37 querys.