次韵戴彦叔见寄

cì yùn dài yàn shū jiàn jì

rén jiān zhì jǐn jīn sù chǐ,
cái liàng wú chà jiào rú yī。
wén zhāng yào shì jī zhóu tóng,
xīn qiǎo xiǎo qí hé zú shì。
duō jūn kěn shuō jiāng xià huáng,
yǎn zhōng dài kúi yì shǎo shuāng。
liǎng qióng xiāng zhí gè kě xiào,
níng ěr zǐ xiāng fēi qí páng。
fù gùi bù lái liáng jǐ sì,
wàn shì dōng fēng chūi mǎ ěr。
dǔ qí bié shù yào zì jiā,
shúi néng gèng wèi cāng shēng qǐ。
wú guān zhǐ zuò cháng ér yù,
bù yī bù xiàn líu huáng àn。
yù lóu jiā zhào xī fāng nián,
jīn gǔ jùn yóu bēi gù zhǔ。
fū xū xiǎo lì wū shā mào,
chéng wài gū cūn chūn shǔi rào。
bì yán zhí shàng bā bǎi jí,
bàn kōng fēi pù kàn yóu hǎo。
gǔ lái yǐn zhě fēi guài yū,
měi cóng cǐ dì táo qīn yú。
wǒ shēng bǎi zhuó tù shǒu zhū,
cāo gū zhú shí jì shén shū。
qǐ yǒu dà zhì hūi xióng tú,
jiā wú dān shí xīn yàn rú。
jiāo xiān yǎ ài guā níu lú,
biàn yù wǎng zhì shāo dān lú。
sāng jūn zhī shū xuán zuǒ zhǒu,
yǐ fēi xī rì pān yún shǒu。
jiāng nán chūn sè kǔ wú duō,
rěn jiàn xíng rén zhé guān lǐu。
dàn yuàn fēi shuāng jǐu zhuǎn chéng,
yǔ jūn wǎn sùi fú shuāi xǐu。
Processed in 0.311842 Second , 37 querys.