秦府旧人歌

qín fǔ jìu rén gē

xī rì qín wáng lv̌ dì wèi,
fǔ zhōng jìu rén yì tóng shēng。
yī lóng wǔ shé gè biàn huà,
yī shé shī suǒ yì bù píng。
xuán líng shàn móu hùi shàn duàn,
yǒng rú bāo è wèi yǔ yīng。
shǔ bèi nǎi mài wǒ,
wǒ qǐ fá ěr néng。
xiāng chén wèi zhī yán,
tiān zǐ lián bēi bù zì shèng。
sī rén zì bó mìng,
gèng yù zhēng tiān zhī gōng wèi yǐ róng。
sì guān sān pǐn mìng shǐ xià,
sǐ gǔ yǐ lěng huàn bù yìng。
jiē hū zāi,
jiē hū zāi,
jī nián rén jiān wú kè xīng,
hú bù jí qù gūi nóng gēng。
lóng zī zhī jūn hǎo shì zhě,
yān rǔ bù zuò yán zǐ líng,
wú míng zhī míng qiān zài míng。

黄玠的更多古诗

 • 《吴兴杂咏十六首 其十 清风楼》

  褰裳涉危楼,倚槛对雄州。山横太湖口,溪出少城头。

  阑干十二曲,清风如凉秋。

 • 《四时木犀歌》

  山有木兮木有犀,其花长秋何皑皑。灵芝三秀书上瑞,曾不及尔常芬菲。

  初疑师文叩弦发清商,无射应律变四时。又疑女夷司花窃天和,使尔枝格生妩媚。

  物生文拨真自异,天情岂得为尔私。蟾宫别种万万古,不与草木同凋萎。

  安得灵风锵然驾鸾翼,与尔上结青云知。

 • 《采枸杞子作茶饼子》

  流水河边见碧树,上有万颗珊瑚珠。此疑仙人不死药,黄鹄衔子来方壶。

  露犹未晞手自采,和以玉粉溲云腴。卧听松风响四壁,未老更读千车书。

Processed in 0.743053 Second , 37 querys.