生日戏书

shēng rì xì shū

tiān hú zhī nán lǎo xīng gōng,
sù fā chúi ěr guān fū róng。
qīng luán yǐn chē shuāng yǔ tóng,
piān hé shān shān lái yù fēng。
wǒ shēng jiǎ zǐ xún zài féng,
diān dǎo pū lù súi fēi péng。
qìng zhé ér qū jì jū gōng,
shén rén miào yán bīng xuě róng。
yí wǒ sōng zǐ zhǒng zuò sōng,
líu fáng qiān nián hǔ pò hóng,
ěr néng dé zhī shòu nǎi wēng。
Processed in 0.296255 Second , 37 querys.