山水小景四幅 其三

shān shǔi xiǎo jǐng sì fú qí sān

dòng tíng bō xī shān jié yè,
chuān kě jì xī bù kě shè。
mù lán wèi zhōu xī gùi jí,
miǎo yú huái xī fēng yī yè。
Processed in 0.354065 Second , 34 querys.